VŠEOBECNÉ, USTANOVENIA

Kupujúci (objednávatel‘) vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje. Že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzt’ahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovat‘ nonstop. Objednávat‘ si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedeny v kúpnej zmluve — objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a inych tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychädzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovat‘. Zaväzujeme sa, že našim kupujúcim budeme dodávat‘ len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a EU. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vypInenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy sa.motná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmlítvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávatel’a, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávat‘ objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 12 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

DODACIA LEHOTA

Tovar bude odoslaný v termíne určenom pri každom výrobku (1-7 dní). (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvy pracovný deri). Pokial‘ by sa dodacia lehota predížila, bude objednávatel včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e‑mailom alebo telefonicky. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlbšou dodacou lehotou. 

VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovaru stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s vymenou nesie v pinej výške kupujúci.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (d’alej len „Zákon o ochrane spotrebitel’a pri zásielkovom predaji“). Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobit‘ písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na cipoandbaxxslovakia@gmail.com. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsaliovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátitt už prijaté pinenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar v pôvodnom stave. V pripade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúpiný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je čast‘ v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostnym prevodom na účet kupujúceho urč’eny kupujúcim. V prípade, že kupujúci obdržal poškodený alebo neúplný tovar, môže odstúpit‘ od zmluvy, doručif predávajúcemu tovar, ktorý je použity a je poškodený alebo neúplný. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpit‘ od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou, najneskôr do 1 hodiny po objednaní, formou: telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 3 pracovnych dní od doručenia odstúpenia od objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej čast‘ v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávatel’a výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovat‘ kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v pripade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa. Aktualizácia údajov: Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení alebo sa kedykoľvek vymazať z databázy. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, pripadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Objednávateľa. Pokial‘ bude chcieť Objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. Ak sa Objednávatel’rozhodne vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže jeho vymazanie uskutočniť‘ sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu. O vymazaní e-mailovej adresy bude Objednávatel‘ informovaný. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávatel uskutočniť‘ priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď‘ po prihlásení. Využívaním internetového obchodu www.cipoandbaxxtore.sk, objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávatel‘ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže to písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. 

OCHRANA SÚKROMIA

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Spoločnosť‘ S.D. sro ako prevádzkovateľ‘ internetového obchodu CIPO&BAXX na internetovej adrese www.cipoancibaxxstore.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu cipoandbaxx. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.