Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme. V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na: – závady vzniknuté bežným používaním – nesprávnym použitím výrobku – nesprávnym skladovaním Postup pri reklamácii: – informujte nás o reklamácii telefonicky, e‑mailom, či písomne. – tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: S. D. sro, U Čajkov 539, 013 05 Belá. – do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu. – doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode. Vašu

reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní, vrátane času na odborné posúdenie vady. 0 výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať‘ telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktná osoba: Ľuboš Boháč Tel číslo: 0948 265 830, 0948 165 938 e-mail: cipoandbaxxslovakia@gmail.com          10.VLASTNIK Tovar zostáva až, do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti S. D. sro

Sídlo firmy: S. D. sro, U Cajkov 539, 01305 Belá zod. vedúci: Ľuboš Boháč tel. 0948 265 830, 0948 165 938

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Zákony a predpisy: zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.